ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี “ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม 86 นาที น้อมนำความดีถวายองค์ราชินีในรัชกาลที่ 9 แม่แห่งแผ่นดิน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  “ร่วมโครงการปฏิบัติธรรม 86 นาที น้อมนำความดีถวายองค์ราชินีในรัชกาลที่ 9 แม่แห่งแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  นางเปี่ยมพร้อม  สุขภิมนตรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้นายวรานนท์  วิเศษศิริ          ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการปฏิบัติธรรม 86 นาที น้อมนำความดีถวายองค์ราชินี  ในรัชกาลที่ 9 แม่แห่งแผ่นดิน” จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี  ณ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีตำบลบ้านฉาง  อำเภอเมือง   จังหวัดปทุมธานี


เอกสารแนบ